CTA

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Wysoko cenimy Twoją prywatność. Dlatego w związku z korzystaniem z funkcjonalności naszych stron www oraz Sklepów WAPROPROGRAMY.PL oraz KWALIFIKOWANY.PL (dalej także jako: „Sklep”) pobieramy i przetwarzamy dane w zakresie koniecznym do zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania, bezpieczeństwa, utrzymania niezawodności i ciągłego rozwoju.

Dane osobowe, w zakresie tworzenia i utrzymania kont Użytkownika, dostarczenia oferowanych funkcjonalności aplikacji, relacji i rozliczeń z Użytkownikami są przetwarzane przez ITCenter i jego podwykonawców w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego funkcjonowania i rozwoju jej funkcjonalności, a dane nie są przekazywane innym podmiotom bez Twojej zgody, poza przypadkami opisanymi poniżej.

Przetwarzanie danych odbywa się na serwerach zlokalizowanych w Polsce, w centrach danych zabezpieczonych zgodnie z obowiązującymi najlepszymi standardami ochrony danych, a do danych mają dostęp jedynie upoważnione przez nas osoby. Do celów analizy wykorzystania i rozwoju aplikacji oraz celów marketingowych naszych lub naszych partnerów, wszędzie gdzie jest to możliwe wykorzystywane są przede wszystkim dane zanonimizowane.

Transmisja danych na całej drodze od urządzenia do naszej infrastruktury jest szyfrowana zgodnie z aktualnymi wymogami bezpieczeństwa przesyłu danych. Nie mamy jednak wpływu na zabezpieczenia urządzenia i łącza internetowego, z których korzystasz odwiedzając nasze strony internetowe, Sklepy lub media społecznościowe. Aby uniknąć wykradzenia danych z komputera lub urządzenia mobilnego, pamiętaj o stosowaniu legalnego i na bieżąco aktualizowanego oprogramowania, właściwej ich konfiguracji, zwłaszcza zabezpieczeń przed dostępem osób nieuprawnionych, ustawień uprawnień dostępu do kamery i mikrofonu, nieinstalowaniu aplikacji podejrzanych lub z niepewnych źródeł i unikaniu korzystania z nieznanych i niewłaściwie zabezpieczonych łącz internetowych (np. niezweryfikowane publicznie dostępne hot-spoty).

INFORMACJA O PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest ITCenter Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą Warszawie (03-285) ul. L. Kondratowicza 37 lok. AL2, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000779010, NIP 9512481556, REGON 38295352800000, e‑mail: info (zwana dalej: „Administratorem”).

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować za pomocą adresu: [email protected]

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W zależności od celu, w jakim pozyskaliśmy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, możemy przetwarzać je na jednej lub kilku podstawach prawnych, określonych w art. 6 ust.1 RODO (zgoda, realizacja umowy, obowiązek prawny, uzasadniony interes prawny administratora). Szczegółowe informacje podajemy poniżej, przy opisie poszczególnych czynności przetwarzania danych osobowych.

 1. Prawa osoby, której dane osobowe przetwarzamy

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:

 1. uzyskania informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, w tym o celu przetwarzania, podstawach prawnych, kategoriach danych, kategoriach odbiorców, w tym w krajach trzecich, pochodzeniu danych, planowanym czasie przetwarzania danych, ewentualnym profilowaniu i automatycznym podejmowaniu decyzji, Twoich prawach związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych;
 2. dostępu do swoich danych osobowych – i uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane, oraz m. in. jakie dane przetwarzamy, w jakich celach, jak długo, czy są one prawidłowe i przetwarzane zgodnie z zasadami;
 3. przenoszenia danych – możesz żądać, abyśmy przekazali Tobie lub przesłali do innego Administratora Twoje dane osobowe (tylko te, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie, za Twoją zgodą lub w wyniku realizacji umowy i które przetwarzamy w systemach elektronicznych), w powszechnie stosowanym formacie elektronicznym;
 4. sprostowania danych osobowych – jeśli uważasz, że Twoje dane, są nieaktualne lub nieprawidłowe, możesz zażądać ich korekty;
 5. usunięcia danych – jeżeli uważasz nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli;
 6. ograniczenia przetwarzania – jeśli sądzisz, że przetwarzamy Twoje nieprawidłowe dane, przetwarzamy je bez podstawy prawnej, lecz nie chcesz, abyśmy je usunęli. Ograniczenie przetwarzania oznacza, że dane będziemy wyłącznie przechowywali lub dokonywali na nich wyłącznie uwzględnionych przez Ciebie działań;
 7. sprzeciwu – jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu naszego lub strony trzeciej lub wykonując obowiązki nałożone przez prawo krajowe lub unijne, możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, jeśli uważasz, że ze względu na Twoją sytuację nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje prawa i wolności. Jeśli sprzeciw będzie uzasadniony, nie będziemy przetwarzać Twoich danych w tym celu. Sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego nie wymaga uzasadnienia;
 8. cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wyrażonej zgody. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania.

W celu skorzystania ze swoich praw możesz przesłać na wskazany wyżej adres mailowy lub listownie na adres Administratora (z dopiskiem „dane osobowe”), wiadomość z wnioskiem lub żądaniem. Odpowiemy na nią w możliwie najkrótszym czasie. Maksymalny termin podjęcia decyzji i/lub działań oraz udzielenia odpowiedzi wynosi 1 miesiąc. W wyjątkowych przypadkach, spowodowanych zakresem, skomplikowanym charakterem żądania bądź napływem dużej liczby wniosków czas ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące, o czym poinformujemy w osobnej wiadomości. Odpowiedzi udzielimy tą samą drogą, jaką otrzymaliśmy wniosek, chyba, że w przesłanym liście zażyczysz sobie odpowiedzi mailowej.

W korespondencji należy w jasny sposób przedstawić istotę swojego żądania oraz stosownie do sytuacji je uzasadnić. Uzasadnienia nie wymaga odwołanie zgody na przetwarzanie lub sprzeciw dotyczący przetwarzania danych do celów marketingowych.

W korespondencji należy podać informacje, które pozwolą nam potwierdzić Twoją tożsamość. W przypadku braku pewności, co do tożsamości wnioskującego, wystąpimy o udzielenie dodatkowych wyjaśnień umożliwiających jednoznaczną identyfikację. Zastrzegamy sobie prawo odmowy podjęcia działań do czasu dostatecznego potwierdzenia tożsamości, o czym osobę wnioskującą poinformujemy. Potwierdzać tożsamości nie musisz, jeśli wysyłasz wiadomość z funkcji aplikacji dostępnej po zalogowaniu.

 1. Warunki legalności przetwarzania, wyrażenie zgody na przetwarzanie i obowiązek podania danych osobowych

Aby chronić prywatność, zbieramy i przetwarzamy dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym, aby zrealizować konkretne, prawnie uzasadnione cele przetwarzania. Przetwarzania dokonujemy zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,

Dbamy o to, aby przetwarzane dane były adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne, prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Dane przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osób, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne.

Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed dostępem osób postronnych oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Stosujemy odpowiednie środki techniczne oraz wdrożyliśmy procedury wewnętrzne, których przestrzeganie podlega ciągłemu nadzorowi.

Podanie danych jest konieczne do realizacji celów przetwarzania, takich jak np. dokonanie zakupu, założenie konta Użytkownika, przygotowania i realizacji umowy np. realizacji zleceń, księgowania wpłat, dokonywania zwrotów, odpowiedzi na zapytanie, zapisu na newsletter, umówienie spotkania on line, korespondowania itp.

W pewnych przypadkach, określonych przez przepisy, np. dotyczących obrotu gospodarczego, prawa podatkowego lub w celu zapewnienia bezpieczeństwa, bądź wykonania prawomocnego nakazu, możemy być zobligowani do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możemy także przetwarzać dane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu prawnego, jak np. promocji działalności naszej lub naszych partnerów biznesowych, w tym marketingu towarów i usług, prowadzenia analiz i badań dotyczących funkcjonowania aplikacji, zainteresowań i potrzeb klientów oraz potencjalnych klientów, sposobu korzystania ze strony www i Sklepu, prowadzenia naszych profili w mediach społecznościowych, dostarczania reklam dostosowanych do spodziewanych zainteresowań użytkownika, zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego i obrony przed nadużyciami, dokumentowania prawidłowości działania i wypełnienia naszych obowiązków prawnych.

Przetwarzanie może wymagać uprzedniego udzielenia zgody, gdy nie posiadamy innych podstaw przetwarzania lub gdy udzielenia zgody wymagają odpowiednie przepisy. Wyrażenie zgody jest co do zasady dobrowolne i nie może być wymuszone. Zgodę w każdym momencie możesz wycofać bez podawania przyczyny. Jednak wcześniejsze przetwarzanie pozostaje zgodne z prawem.

Dane mogliśmy uzyskać od Ciebie bezpośrednio lub pośrednio np. z logów transmisji pomiędzy naszymi i twoimi urządzeniami, w wyniku integracji systemów informatycznych lub z innego źródła np. od naszego partnera biznesowego lub z publicznych rejestrów, gdy wynika to z realizacji konkretnego celu przetwarzania danych osobowych.

 1. Przetwarzanie danych dzieci

Witryny, sklepy, media społecznościowe zarządzane przez ITCenter, przeznaczone są zasadniczo dla firm i osób pełnoletnich prowadzących działalność gospodarczą lub zainteresowanymi prezentowaną tematyką. Nie przetwarzamy świadomie danych osobowych osób młodszych, jednakże nie stosujemy systemu weryfikującego wiek. W przypadku, gdy dowiemy się o naruszeniu regulaminu w tym zakresie lub gdy zostaniemy poinformowani o niższym wieku Użytkownika, zablokujemy jego konto w Sklepie do czasu weryfikacji, a przy braku wiarygodnego wykazania wymaganego wieku konto zostanie usunięte. Dane takiej osoby zostaną usunięte, o ile ich dalsze przetwarzanie nie będzie konieczne ze względu na wywiązanie się z ciążących na nas obowiązków prawnych lub zgłoszonych żądań opiekunów prawnych osoby poniżej 16 roku życia.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Dane Użytkowników przetwarzane w ramach korzystania ze stron www, Sklepów lub profili w serwisach społecznościowych mogą być w pewnych przypadkach, opisanych niżej, przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych, jednakże wyłącznie do miejsc, w których prawa użytkownika są chronione zgodnie z zasadami określonymi w RODO. Są to przede wszystkim podmioty dostarczające technologie wspierające usługę lub dostarczające narzędzia informatyczne (np. dostarczanie materiałów w formie elektronicznej, rozliczenia wpłat za usługi, integracja z systemami lub usługami stron trzecich), które stosują mechanizmy ochrony danych zgodne z RODO, w tym zatwierdzone, standardowe klauzule umowne lub są zlokalizowane w państwach dla których KE wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

Dotyczy to np. usług przetwarzania w chmurze (np. w ramach pakietu Microsoft 365), gdy przeglądasz naszą stronę z osadzonymi wtyczkami do mediów społecznościowych lub z osadzonymi materiałami z nich, zwłaszcza gdy posiadasz konto w tych mediach, gdy dokonujesz płatności kartami płatniczymi itp. Z uwagi na korzystanie z usług Google, w tym aplikacji analitycznych, narzędzia „pixel” sieci społecznościowej Facebook, wtyczek Facebook, (Meta), LinkedIn, YouTube, dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach.

Dokonujemy tego w oparciu o stosowną umowę z takim podmiotem, w tym zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Przed rozpoczęciem przekazania danych dokonujemy oceny czy podmioty te gwarantują stopień ochrony merytorycznie równoważny temu gwarantowanemu na terenie Unii Europejskiej przez przepisy RODO.

Firmy Google LLC, Meta Platforms Inc. (Facebook), Microsoft Corporation, LinkedIn, przetwarzają dane osobowe powierzone przez nas na podstawie umowy zawierającej Standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez KE.

Firmy Google LLC, Meta Platforms Inc. (Facebook), Microsoft Corporation, są podmiotami certyfikowanymi zatwierdzonego przez KE programu Ramy Ochrony Danych UE-USA. Z uwagi na roczne terminy recertyfikacji w tym programie, status tych firm może ulec zmianie. Aktualny status certyfikacji można sprawdzić pod następującym linkiem:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search .

 1. Kategorie i zakres przetwarzanych danych osobowych

Musimy przetwarzać dane w zakresie koniecznym do osiągnięcia „celu przetwarzania danych osobowych”), dla którego uzyskaliśmy Twoje dane osobowe (np. korespondencja, dostęp do strony www, Sklepu, zapewnienie ich funkcjonowania, prowadzenie rozliczeń z Użytkownikami, wysłanie informacji). Szczegółowe informacje podamy poniżej, przy poszczególnych czynnościach przetwarzania danych osobowych. Administrator gromadzi następujące dane osobowe:

 • Użytkowników stron internetowych zarządzanych przez ITCenter: adres IP, datę i czas serwera, informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce internetowej, jej wersji i ustawieniach języka, stronach, z których nastąpiło przekierowanie, nazwę wywoływanej strony lub pliku;
 • Użytkowników Sklepu – Klient: imię, nazwisko, dane kontaktowe (email, nr telefonu), dane prowadzonej firmy (nazwa, adres, numery NIP, REGON, inne dane zawarte w dokumentach rejestrowych i innych udostępnionych nam dokumentach), login, hasło w formie zaszyfrowanej, identyfikator nadany przez aplikację, nr konta bankowego, dane osób reprezentujących Użytkownika i osób kontaktowych, ustawienia aplikacji, dane zapisane w dziennikach aplikacji w wyniku jej użytkowania przez Użytkownika;
 • Korespondujących za pomocą formularza kontaktowego: imię, adres e-mail, telefon, firma, NIP, treść korespondencji, data, czas i informacje techniczne związane z przesłaną korespondencją;
 • Osób korzystających z bloga – adres IP, datę i czas serwera, informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce internetowej, jej wersji i ustawieniach języka, stronach, z których nastąpiło przekierowanie;
 • Odbiorców newslettera – adres e-mail, imię, nazwisko, pseudonim, daty subskrypcji newslettera i wypisania się z subskrypcji (udzielenia i cofnięcia zgody), adres IP odbiorcy;
 • Telefoniczna obsługa klientów – imię nazwisko, inne dane Użytkownika, numer telefonu, czas połączenia;
 • Osób aplikujących do pracy – imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, inne informacje podane w załączonym CV;
 • Odwiedzających profile w mediach społecznościowych prowadzonych przez ITCenter: imię, nazwisko, pseudonim, adres e-mail, zdjęcie lub awatar, inne informacje o użytkowniku zapisane w jego profilu, treść korespondencji, treść wpisów dokonywanych przez odwiedzających, rodzaj przeglądarki, obejrzane filmy.

Powyższe dane osobowe zbieramy w zakresie koniecznym do zarejestrowania i prowadzenia kont Użytkowników, rozliczeń z nimi, przetwarzania danych klientów i kontrahentów, składających oferty pracy, osób odwiedzających stronę internetową, profile w mediach społecznościowych lub komunikujących się z administratorem, w tym za pomocą formularzy kontaktowych, czata,  umieszczonych na stronie www i w Sklepie.

 1. Odbiorcy danych i podmioty przetwarzające

Bez Twojej wiedzy lub zgody nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym administratorom w celach niezwiązanych z celami przetwarzania, do których zostały pobrane. Jednakże, aby osiągnąć te cele, często konieczne jest powierzenie przetwarzania danych podwykonawcom albo udostępnienie danych administratorom, z którymi współpracujemy w związku z realizacją celu przetwarzania lub gdy wymagają od nas tego obowiązujące przepisy prawa. Są to między innymi:

 • Nasi partnerzy – dostawcy oprogramowania i usług, licencjodawcy;
 • podmioty świadczące usługi informatyczne i obsługę techniczną;
 • Podmioty dostarczające infrastrukturę i wsparcie techniczne w zakresie hostingu serwerów i transmisji danych i ich podwykonawcy. Zapewniają oni wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych i niezawodności oraz przetwarzają dane na podstawie zawartych z nami umów i z naszego polecenia. Hosting serwerów zapewnia firma eTOP Sp. z o.o.
 • podmioty świadczące usługi chmury obliczeniowej, usług internetowych np. Microsoft, udostępniające serwer poczty elektronicznej, narzędzia do wysyłki e-maili i chata, platformy dostarczające czytelnikom materiały w formie elektronicznej, filmy; platformy mediów społecznościowych itp.;
 • dostawcy narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych, o ile użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych, w tym przez zaakceptowanie zakresu używanych cookies i podobnych technologii, lub/i nie wniósł sprzeciwu w stosunku do przetwarzania dokonywanego w tym zakresie.
 • dostawcy oprogramowania do obsługi klientów i potencjalnych klientów,
 • banki, w których posiadamy rachunki, dostawcy systemów płatności elektronicznych;
 • podmioty świadczące dla nas usługi prawne i doradcze;
 • operatorzy pocztowi i firmy kurierskie;
 • podmioty świadczące dla nas usługi księgowe, rachunkowe i kadrowe;
 • organy kontrolne i nadzorcze, wymiaru sprawiedliwości itp., lecz jedynie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 1. Analityki, profilowanie i automatycznie wydawanie decyzji

W celu zapewnienia wysokiego poziomu usług, dostosowania usług, prezentowanych treści w aplikacjach, na stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych do potrzeb i zainteresowań odwiedzających, stosujemy narzędzia analityczne, statystyczne i marketingowe, nasze i dostarczane przez naszych partnerów. Umożliwiają one monitorowanie sposobu korzystania z funkcji serwisów, czasu przebywania na podstronach, aktywności na nich, określenie przybliżonej geolokalizacji, identyfikatorów urządzenia, przeglądarki, systemu operacyjnego itp.

Nie dokonujemy profilowania, które byłoby zakończone zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji rodzących istotne skutki wobec Ciebie.

W niektórych przypadkach możemy wykorzystywać profilowanie – zautomatyzowany proces przetwarzania danych, polegający na wykorzystaniu danych Użytkownika, zapisanych przez pliki cookies i podobne technologie, do oceny czynników charakterystycznych dla Użytkownika, w celu analizy jego zainteresowań, sposobu użytkowania aplikacji, wykorzystywanych kanałów dystrybucji, branży itp., w celu stworzenia prognozy na przyszłość i wskazania kierunków rozwoju aplikacji. Informacje zapisane przez ciasteczka, pliki local i session storage mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki, co pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin strony .

Dzięki temu możemy w lepszy sposób dopasować oferowane usługi do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika. Możemy również dostarczać treści reklamowe lepiej dostosowane do potencjalnych oczekiwań odwiedzających.

Przetwarzanie przez ITCenter danych koniecznych do zapewnienia Użytkownikom możliwości zakupu oraz założenia konta w Sklepie, ograniczone jest do czynności związanych z obsługą Sklepu, zapewnieniem prawidłowego działania jego funkcjonalności, atrakcyjności, rozwoju, marketingu usług, bezpieczeństwa i prawidłowej obsługi Użytkownika. Tworzone analityki i zestawienia służą do tworzenia ogólnych profili użytkowników i przypisywania konkretnych użytkowników do takich profili, jeśli jest to konieczne do zapewnienia Użytkownikom właściwego poziomu obsługi i dostarczenia lepiej dobranych i specjalizowanych treści ułatwiających korzystanie z aplikacji, jak również zestawień i analityk o ogólnym charakterze, niepowiązanych z konkretnymi Użytkownikami, służących rozwojowi aplikacji i tworzeniu nowych rozwiązań.

Do celów analizy sposobów korzystania przez Użytkowników z funkcjonalności aplikacji, ich lepszego dopasowania do potrzeb i rozwoju, pobierane są także dane statystyczne, anonimowe, niepowiązane z konkretną osobą, takie jak liczba wyświetleń poszczególnych sesji, czas i sposób użytkowania, w tym poruszania się w obrębie stron i inne dane statystyczne wymienione poniżej przy opisie poszczególnych wtyczek analitycznych.

Przetwarzanie powyższe odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu promowania naszej działalności, monitorowania jakości usług i badania potrzeb i oczekiwań klientów, rozwoju naszych produktów, marketingu produktów i usług, w tym marketingu bezpośredniego kierowanego do naszych obecnych lub potencjalnych klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i/lub zgody użytkownika, w szczególności na dostarczanie materiałów marketingowych drogą elektroniczną oraz wykorzystanie narzędzi analitycznych i marketingowych podczas odwiedzin naszych stron internetowych i aplikacji (np. zakres stosowanych cookies) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Na wykorzystanie informacji pobieranych i zapisywanych przez cookies i podobne technologie, inne niż niezbędne, Użytkownik może udzielić zgody lub jej odmówić, poprzez wybór ustawień ciasteczek (zgód) na banerach udostępnionych dla naszych stron lub przez zmianę domyślnych ustawień plików cookies przeglądarki.

Dane do celów analitycznych, statystycznych anonimizujemy na możliwie najwcześniejszym etapie przetwarzania, a dane osobowe, w formie umożliwiającej identyfikację osób, przetwarzamy w możliwie ograniczonym zakresie, do czasu osiągnięcia celu przetwarzania (gdy nie są już dłużej potrzebne), ustania łączących nas stosunków handlowych, rezygnacji z usługi, wycofania zgody, usunięcia cookies z przeglądarki, złożenia sprzeciwu. W pewnych sytuacjach możemy dane przechowywać, w zakresie i przez czas niezbędny do wykazania prawidłowości przetwarzania, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

 1. Prawo do złożenia skargi w przypadku przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem i nie reagujemy właściwie na Twoje żądania, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w RP jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

Infolinia: 606-950-000, e-mail: [email protected]

 1. Cele, czas i podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Klienci i kontrahenci

Celem przetwarzania jest zawieranie i realizacja umów, podejmowanie czynności przygotowawczych w tych celach oraz współpraca z odbiorcami i dostawcami towarów i usług, w szczególności;

 1. Oferowanie, sprzedaż, licencjonowanie i obsługa oprogramowania ITCenter i partnerów,
 2. projektowania i wdrażania indywidualnych rozwiązań informatycznych,
 3. projektowania i wdrażania modyfikacji i rozbudowy oprogramowania,
 4. Świadczenie usług informatycznych dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów ITCenter,
 5. Nabywanie towarów i usług na potrzeby własne i w celach zapewnienia obsługi klientów.

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są:

   1. realizacja umowy i czynności przygotowawcze w celu jej zawarcia – art. 6 ust 1 lit. b RODO;
   2. obowiązek prawny wynikający z przepisów prawa, w szczególności regulujących obrót gospodarczy, rachunkowość, prawo podatkowe itp.- art. 6 ust 1 lit. c RODO;
   3. prawnie uzasadniony interes – prowadzenie i promowanie swojej działalności gospodarczej, prowadzenia korespondencji tradycyjnej i elektronicznej, przedstawiania ofert, prowadzenia analiz, statystyk, sporządzania raportów, zapewnienie prawidłowości rozliczeń z kontrahentami i organami publicznymi, rozpatrywanie reklamacji, obrona przed roszczeniami, dochodzenie i windykacja roszczeń, – art. 6 ust 1 lit. f RODO

Przetwarzamy dane osobowe naszych klientów i kontrahentów, osób ich reprezentujących lub przez nich zatrudnionych, niezależnie od formy zatrudnienia, wykonujących czynności związane z realizacją umowy, usługi lub zlecenia, lub działań podejmowanych w celu zawarcia umowy.

Przetwarzane są dane zwykłe – imiona, nazwiska, nazwa firmy, adresy, podstawowy adres email, adres email osób reprezentujących, nr telefonu, inne wskazane dane kontaktowe, pełnione funkcje, numery identyfikacji podatkowej, numery rejestrów przedsiębiorców (lub alternatywnie PESEL lub numer paszportu), numery rachunków bankowych i inne informacje pochodzące z dokumentów rejestrowych, handlowych lub konieczne do realizacji umowy, zlecenia czy usługi. W niektórych przypadkach, także dane wymagane przez szczególne przepisy prawa.

Zakres tej informacji nie obejmuje zagadnień przetwarzania danych powierzanych przez klientów w celu realizacji umów i zleceń na obsługę informatyczną, techniczną i wdrożenia oprogramowania, a jedynie wynikające z podstawowych relacji biznesowych

Dane przetwarzamy przez czas konieczny do realizacji celu przetwarzania (realizacji umowy, zlecenia, korespondencji, księgowości, rozliczeń finansowych, deklaracji podatkowych), powiększony o okres przedawnienia roszczeń, lub określony przez szczegółowe przepisy. Dowody księgowe przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego.

W przypadku, gdy korzystamy z przestrzeni dyskowej i pakietu Microsoft Office 365 oraz systemów CRM Hubspot oraz Pipedrive możliwe jest występowanie przechowywania danych na serwerach w USA. Firmy te stosują standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz są uczestnikami programu Data Privacy Framework UE-USA, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo danych zgodne z RODO.

 1. Sklepy internetowe WAPROPROGRAMY.PL KWALIFIKOWANY.PL – obsługa sprzedaży, konto Użytkownika

Celem przetwarzania danych jest oferowanie i sprzedaż produktów i usług, dokonanie rejestracji Użytkownika, udostępnienie zarejestrowanym Użytkownikom możliwości korzystania z udostępnionych zasobów i funkcjonalności Sklepów i obsługa konta Użytkownika. Aby korzystać ze Sklepów i ich podstawowych funkcjonalności, użytkownik nie musi zakładać konta Użytkownika.

Dane przekazane przez Użytkownika w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z ITCenter, przetwarzamy na następujących podstawach prawnych:

   1. w celu realizacji umowy – dokonywanie transakcji, założenie konta Użytkownika i korzystania z funkcjonalności danego Sklepu, w szczególności przez dokonywanie zakupów, dostawę, obsługę posprzedażową, reklamacje, dokonywanie płatności, historię zakupów, śledzenie przebiegu transakcji i korzystania z innych funkcjonalności określonych w Regulaminie, – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
   2. wykonania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów regulujących obrót gospodarczy, rachunkowość, prawo podatkowe itp. – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
   3. prawnie uzasadnionego interesu – realizacja celu biznesowego, sprzedaż i zapewnienie dostępu do Sklepu, przetwarzanie danych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i rozwoju aplikacji internetowych, korespondencja z Użytkownikami w tym komunikacja mailowa, czatem, telefoniczna oraz w celu poprawy jakości świadczonych usług, prowadzenie analiz i statystyk dotyczących funkcjonowania aplikacji i sposobu korzystania z niej, w celu jej doskonalenia i dostosowania do potrzeb użytkowników, sporządzanie raportów, wykrywania nadużyć, przeciwdziałania i zapobiegania im, zapewnienia prawidłowości rozliczeń, rozpatrywania reklamacji, dochodzenia i windykacji roszczeń, – art. 6 ust 1 lit. f RODO.
   4. Zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku przetwarzania danych osobowych w wyniku zapisywania na urządzeniu użytkownika informacji zgromadzonych w plikach cookies i użycia podobnych technologii, innych niż niezbędne do prawidłowego działania podstawowych funkcji Sklepu (analityczne, marketingowe);

Przetwarzamy dane osobowe osób, które odwiedziły Sklep, złożyły zamówienie, dokonały zakupów, założyły konto Użytkownika w Sklepie. Dane otrzymaliśmy od osób odwiedzających i/lub rejestrujących się osobiście w aplikacji Sklepu, które podały dane osobowe swoje a także innych osób upoważnionych do obsługi aplikacji lub do kontaktowania się z Administratorem w związku z korzystaniem z aplikacji przez Użytkownika. Przetwarzamy następujące dane:

   1. Dokonujących zakupów bez rejestracji – imię, nazwisko, dane kontaktowe (email, nr telefonu), dane prowadzonej firmy (nazwa, adres, numery NIP, REGON,), identyfikator transakcji nadany przez aplikację, nr konta bankowego, szczegóły dostawy, reklamacje Jeśli zostały podane, również: inne dane zawarte w dokumentach rejestrowych i innych udostępnionych nam dokumentach dane osób reprezentujących Użytkownika i osób kontaktowych, dane zapisane w dziennikach aplikacji w wyniku jej użytkowania przez Użytkownika;
   2. Zarejestrowanych Użytkowników aplikacji – imię, nazwisko, dane kontaktowe (email, nr telefonu), dane prowadzonej firmy (nazwa, adres, numery NIP, REGON,), login, hasło w formie zaszyfrowanej, identyfikator nadany przez aplikację, nr konta bankowego, szczegóły dostawy, reklamacje, historia transakcji, komunikacja. Jeśli zostały podane, również inne dane zawarte w dokumentach rejestrowych i innych udostępnionych nam dokumentach dane osób reprezentujących Użytkownika i osób kontaktowych, ustawienia aplikacji, dane zapisane w dziennikach aplikacji w wyniku jej użytkowania przez Użytkownika;

Podanie danych osobowych jest konieczne w zakresie, jaki jest niezbędny do dokonania transakcji lub rejestracji konta, korzystania z funkcjonalności serwisu oraz prowadzenia rozliczeń z ITCenter i wywiązywania się Dostawcy Sklepu z obowiązków prawnych. Odmowa podania tych danych uniemożliwi złożenie zamówienia i dokonanie zakupu.

Jeśli sprzedaż dotyczy towarów objętych prawami własności intelektualnej, licencjami, dane nabywcy (firma, imię i nazwisko, adres, dane konieczne do rejestracji licencji) przekazywane są licencjodawcy / właścicielowi tych praw.

Przetwarzanie danych osobowych osób, na rzecz których tworzony jest kwalifikowany podpis elektroniczny, przetwarzane są poza aplikacją sklepu kwalifikowany.pl. Informacje o przetwarzaniu danych w tym celu można uzyskać pod linkiem: https://www.certum.pl/pl/repozytorium/.

Dane osobowe klientów (imię, nazwisko, firma, adres, email, telefon) mogą być udostępniane podwykonawcom obsługującym transakcję takim jak operator płatności on-line, poczta, firmy kurierskie i spedycyjne.

W celu zapewnienia prawidłowego działania podstawowych funkcjonalności aplikacji Sklepu i dostosowania jej do potrzeb Użytkowników, w szczególności, tworzone są profile Użytkowników. Profilowanie obejmuje takie dane jak: branża, wielkość firmy, lokalizacja, strona odsyłająca, jakie strony są odwiedzane podczas wizyt, ile czasu trwają wizyty, jaka jest ich częstotliwość? Dane te wykorzystywane będą do przypisywania Użytkowników do ogólnych profili, w celu dostosowania aplikacji, oferowania treści informacyjnych oraz tworzenia ogólnych, niepowiązanych z konkretnymi Użytkownikami statystyk i analiz funkcjonowania serwisu, poprawy jego funkcjonalności i rozwoju.

Dane, przekazane w związku z utworzeniem konta w Sklepie w trakcie jej użytkowania, będą przetwarzane przez czas realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na Platformie ITCenter, a następnie przez okres nieprzekraczający 24 miesięcy lub do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dane dotyczące rozliczeń za dokonane w aplikacji transakcje Administrator będzie przechowywał przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 1. Płatności internetowe za towary i usługi nabyte w Sklepie

realizowane są przy użyciu zintegrowanych z Serwisem systemów płatniczych następujących organizacji płatniczych:

 1. systemu PayU firmy PayU SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, KRS 0000274399, NIP 7792308495, REGON 300523444, Rejestr usług płatniczych nr: IP1/2012
  https://poland.payu.com/prywatnosc/ ,
 • W zakresie realizacji i rozliczenia płatności za zakupione towary i usługi, organizacja płatnicza jest niezależnym administratorem danych, udostępnionych w celu dokonania płatności za usługę, danych osobowych użytkowników Sklepu, którzy są przekierowywani do panelu płatności organizacji płatniczej ze strony Sklepu.
 • W celu realizacji płatności udostępniamy organizacji płatniczej następujące dane osobowe użytkowników: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu, adres, kod pocztowy, numer zamówienia, kwota transakcji. W przypadku rozpatrywania reklamacji, dodatkowo informacje dotyczące: szczegółów dokonanej transakcji, potwierdzenia dostarczenia towaru (realizacji usługi), informacje dodatkowe np. z korespondencji, potwierdzenie dokonania zwrotu lub anulowania płatności oraz inne dokumenty, które będą niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
 • Posiadamy dostęp do panelu Akceptanta płatności organizacji płatniczej, dzięki czemu możemy uzyskiwać, agregować i zarządzać informacjami o historii transakcji, ich statusie.
 • W celu realizacji płatności użytkownik jest przekierowywany na platformę internetową organizacji płatniczej. Nie posiadamy dostępu do danych, które wprowadza użytkownik w celu realizacji płatności, w szczególności danych kart płatniczych i danych autoryzacyjnych płatności, ani nie zbieramy żadnych danych identyfikacyjnych związanych z takimi płatnościami.
 • Stosujemy niezbędne środki bezpieczeństwa chroniące dane osobowe na stronie Sklepu oraz podczas transmisji danych. Zabezpieczenia te są zgodne z wymaganiami stawianymi przez organizację płatniczą. Do przetwarzania danych osobowych użytkowników Sklepu i obsługi panelu akceptanta organizacji płatniczej dopuszczone są wyłącznie osoby upoważnione, zgodnie z obowiązującą u Administratora Polityką Ochrony Danych Osobowych oraz wytycznymi organizacji płatniczej.
 • Organizacja płatnicza, w zależności od wybranego sposobu płatności, przekazuje lub może przekazywać dane użytkownika, konieczne do dokonania płatności lub wykonania ciążących na nim obowiązków prawnych: bankom, organizacjom płatniczym (wystawcom kart) i podmiotom stowarzyszonym, biurom informacji kredytowej, biurom ds. zapobiegania nadużyciom finansowym, organom ścigania, organom skarbowym, KNF, GIIF, NBP, podmiotom wykonującym czynności z polecenia organizacji płatniczej.
 • Dokumenty poświadczające spełnienie świadczenia przechowywane są przez okres 24 miesięcy,
 • Przed dokonaniem płatności użytkownik zobowiązany jest do akceptacji regulaminu serwisu organizacji płatniczej i potwierdzenia zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Polityki prywatności organizacji płatniczych dostępne są pod linkami udostępnionymi powyżej, przy informacjach o organizacji płatniczej

Podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wypełnienie obowiązku prawnego w zakresie rachunkowości i podatków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 1. Strony internetowe zarządzane przez ITCenter

Prowadzimy specjalistyczne strony internetowe, aby dostarczać informacji dotyczących różnych specyficznych zagadnień. Przetwarzamy dane osób odwiedzających nasze strony internetowe w celu informowania o naszej działalności, oferowania produktów i usług, w szczególności programów komputerowych dla przedsiębiorstw, dostarczania treści zawartych w materiałach, informacjach, wpisach na blogu, przyjęcia zamówienia na dostarczanie newslettera, złożenia zapytania, zainicjowania komunikacji przez udostępniony formularz kontaktowy lub chat, zarejestrowania się oraz logowania się w Sklepie, przystąpienia do programu partnerskiego, złożenia oferty pracy, zarządzania stroną internetową, prowadzenia analiz.

W przypadku korzystania ze strony internetowej przetwarzamy dane użytkownika konieczne do jej przeglądania, logowania się do Sklepu, o czym informowaliśmy wyżej, a także do prawidłowego funkcjonowania stron internetowych ITCenter, co związane jest z przesyłaniem zapytań do serwera obejmujące adres IP, datę i czas serwera, informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce internetowej, jej wersji i ustawieniach języka, stronach, z których nastąpiło przekierowanie, nazwę wywoływanej strony lub pliku, czas dostępu, częstotliwość wizyt. Dane te zapisywane są w logach serwera, nie są kojarzone z konkretną osobą, stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący administrowaniu aplikacją i serwerem i nie są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Niektóre dane techniczne urządzenia użytkownika lub połączenia z naszym serwerem, które mogą być uznane za dane osobowe, mogą być przetwarzane w celu analizy ruchu na naszej stronie internetowej, przybliżonej geolokalizacji odwiedzających (region, miasto), liczby i częstości odwiedzin poszczególnych stron lub materiałów informacyjnych stron, z których nastąpiło przekierowanie, stron do których nastąpiło przekierowanie z linków lub materiałów reklamowych, zainteresowania odwiedzających tematyką materiałów bloga, artykułów, sposobu korzystania ze stron, w tym poruszania się po nich, klikania itp. Dane te pochodzą z plików cookies i podobnych technologii. Informacji tych nie kojarzymy z konkretnymi użytkownikami portalu, służą one do otrzymywania ogólnych statystyk opisujących sposób korzystania z naszej strony www. Strona do sprawnego funkcjonowania, jej rozwoju, analizy korzystania ze strony i dostosowania jej funkcjonalności do potrzeb użytkowników używa technologii analitycznych i wtyczek mediów społecznościowych, które zostaną omówione osobno.

Podstawami prawnymi przetwarzania są:

 1. Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku przetwarzania danych osobowych w wyniku zapisywania na urządzeniu użytkownika informacji zgromadzonych w plikach cookies i użycia podobnych technologii, innych niż niezbędne do prawidłowego działania strony (analityczne, marketingowe), przyjęcie zamówienia na newsletter, zainicjowania komunikacji drogą elektroniczną. Na tej podstawie prezentujemy również dane osobowe, w tym wizerunki pracowników, współpracowników partnerów biznesowych lub klientów zawarte w publikowanych materiałach;
 2. Zawarcie umowy i czynności przygotowawcze w celu jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w przypadku wyboru oferty i zarejestrowania się, złożenia zapytania ofertowego, przesłania oferty pracy w odpowiedzi na konkretną ofertę pracy;
 3. Uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w celu informowania o naszej działalności i realizacji działań ją promujących, nawiązania komunikacji i korespondencji z odwiedzającymi i udzielania im odpowiedzi i wyjaśnień, składania ofert, tworzenia list kontaktów handlowych i marketingowych, zapobiegania nadużyciom, dochodzenia oraz obrony roszczeń. Niniejsza podstawa przetwarzania służy także badaniu statystyk odwiedzin strony internetowej, sposobu korzystania z niej przez odwiedzających i dopasowaniu jej treści do potrzeb użytkowników przez stosowanie plików cookies i podobnych technologii, w zakresie niezbędnym do działania głównych funkcjonalności strony i jej bezpieczeństwa.

Przetwarzamy dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową, osób rejestrujących się lub logujących się do aplikacji ITCenter, osób kontaktujących się za pomocą formularza kontaktowego, chata, korzystających z bloga, składających ofertę pracy, zamawiających newsletter.

Dane otrzymaliśmy bezpośrednio od osoby odwiedzającej strony internetowe, przesyłającej zapytania, wypełniającej formularze kontaktowe, zamówienie newslettera oraz z urządzenia, z którego korzysta odwiedzający.

Podanie danych osobowych jest konieczne jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi (przyjęcie i obsługa zapytania przez formularz kontaktowy, czata, rejestracji, przyjęcia zamówienia na towar lub usługę, jej obsługa). Odmowa podania danych może uniemożliwić skorzystanie z oferty, odpowiedzi na zapytanie, właściwej obsługi reklamacji lub wniosków i żądań Użytkowników .

Dane przetwarzane są, w zależności od sytuacji, przez czas konieczny do realizacji celu przetwarzania np. czas aktualności zapytania, czas aktualności (przydatności) przesłanej wiadomości, czas rozpatrzenia reklamacji lub żądania Użytkownika, powiększony o czas konieczny do przedawnienia roszczeń, gdy ma to zastosowanie lub czas określony przez szczegółowe przepisy prawa, które nas obowiązują.

Dane powierzane lub udostępniane są podmiotom zapewniającym korzystanie ze strony ITCenter, hosting i obsługę informatyczną (eTOP i jej podwykonawcy). W pozostałym zakresie przetwarzania podmioty wymienione w części ogólnej Polityki.

Na stronach ITCenter nie stosujemy profilowania poszczególnych użytkowników ani innego przetwarzania, które powodowałoby automatyczne podejmowanie decyzji.

Na stronach ITCenter osadziliśmy wtyczki do naszych profili w mediach społecznościowych Facebook, LinkedIn, YouTube. Powoduje to, że dane pobierane przez wtyczki tych mediów społecznościowych, mogą być przez dostawców tych mediów, kojarzone z konkretnymi użytkownikami, jeśli są oni ich zarejestrowanymi użytkownikami (informacja o odwiedzinach na naszej stronie www i przeglądanych stronach). Informacje o przetwarzaniu danych przez te media społecznościowe zamieściliśmy w części Polityki dotyczącej mediów społecznościowych.

Jeśli nie chcesz, aby dostawcy tych serwisów przyporządkowywali dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Strony internetowe ITCenter wykorzystują pliki cookies i podobne technologie nasze i stron trzecich, w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania, zapewnienia wygodnego korzystania z nich przez odwiedzających. Czynimy to na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego, w celu zapewnienia jej optymalnego działania, lepszego dostosowania stron do potrzeb naszych i użytkowników, dostosowania wyświetlanych treści i reklam do zainteresowań odwiedzających, poznania sposobu korzystania z naszych stron, potencjalnych zainteresowań użytkowników. Więcej szczegółowych informacji przedstawiamy w dalszych punktach Polityki.

Linki do stron trzecich, osadzone treści innych stron. Na naszych stronach internetowych mogą być zastosowane linki do stron podmiotów trzecich. ITCenter nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie na tych stronach danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z politykami prywatności na tych stronach przed korzystaniem z nich i podawaniem na nich danych osobowych.

 1. Blog

Na naszej stronie udostępniamy wpisy na blogu z informacjami o tematyce związanej z usługami informatycznymi, oprogramowaniem własnym i partnerów ITCenter.

W panelu administratora i logach serwera mamy dostęp do adresu IP, informacji o systemie operacyjnym, przeglądarce internetowej, jej wersji i ustawieniach języka, stronach, z których nastąpiło przekierowanie.

Przetwarzamy również dane zapisane w logach aplikacji, rejestrujące działania podejmowane na aplikacji przez użytkowników (takie jak: Id zdarzenie, typ zdarzenia, zagrożenie, źródłowe IP, data i czas, dane użytkownika, dane połączenia itp.), aby zapewnić jej bezpieczeństwo. Dane te dostępne są jedynie osobom zarządzającym bezpieczeństwem przetwarzania danych.

Podstawą przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1. lit. f RODO) propagowania działalności, informowania, podniesienia atrakcyjności strony i lepszego jej dostosowania do potrzeb czytelników. Informacje techniczne transmisji oraz dane zapisane w logach przetwarzamy w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania aplikacji, przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa, oraz próbom naruszeń bezpieczeństwa.

Dane techniczne zapisane w logach aplikacji przechowywane są przez okres ich przydatności, a po tym czasie automatycznie usuwane.

 1. Formularz kontaktowy, konsultacja telefoniczna, czat

W przypadku kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego, w celu zainicjowania i prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną i tradycyjną, użytkownik przekazuje swoje imię, adres e-mail, treść zapytania i inne dowolne informacje. Przetwarzamy treść korespondencji, datę, czas i informacje techniczne związane z przesłaną korespondencją. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Do obsługi zapisu i korespondencji używamy aplikacji MS Office 365.

Do komunikacji na czacie korzystamy z Messengera firmy Meta (Facebook)

W celu umówienia konsultacji telefonicznej przetwarzamy imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, termin zamówionej konsultacji oraz ewentualnie inne dane podane podczas konsultacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na kontakt drogą komunikacji elektronicznej wynikająca z zainicjowania kontaktu i podania danych osobowych i chęć otrzymania drogą elektroniczną informacji na interesujący go temat, oraz nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w udzieleniu odpowiedzi na zapytanie, informowania i działań marketingowych dotyczących naszych usług i produktów. Ponadto, w zależności od celu kontaktu, podstawą może być realizacja umowy lub podjęcie działań w celu jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Po zakończeniu kontaktu podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora w postaci wykorzystania do dalszej współpracy lub archiwizacji korespondencji do czasu utraty jej aktualności, a w uzasadnionych przypadkach na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości, w szczególności na potrzeby wykazania zgody użytkownika na kontakt i obrony przed potencjalnymi roszczeniami ze strony użytkownika.

Do obsługi formularzy kontaktowych i zarządzania kontaktami i korespondencją wykorzystujemy systemy CRM Hubspot oraz Pipedrive. Dane przekazywane podczas wypełniania formularza są przesyłane do Hubspot i przechowywane na serwerach Hubspot Inc.

Dane przechowywane będę przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, utrzymanie historii korespondencji, gdy będzie to wynikało z jej charakteru oraz przez czas niezbędny dla zapewnienia obrony przed roszczeniami. Okresowo dokonujemy przeglądu korespondencji i usuwamy korespondencję już nieprzydatną.

W celu przeprowadzania spotkań i konsultacji na żywo stosujemy aplikację Teams (MS Office 365). Na życzenie uczestników i za ich zgodą przebieg spotkania może być rejestrowany.

Odbiorcami przetwarzanych danych są dostawcy usług IT (hosting poczty elektronicznej –Microsoft Office 365, czat – Meta i ich podwykonawcy, kontakty listy kontaktów i korespondencja – Hubspot Inc oraz Pipedrive OU), z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 RODO. Dostawcy część danych mogą przechowywać w USA.

 1. Telefoniczna obsługa klientów, helpdesk

W celu zapewnienia klientom ITCenter właściwego poziomu obsługi, możliwości uzyskiwania pomocy w obsłudze konta w sklepie, wsparcia we wdrożeniu produktów, pomocy technicznej i zgłaszania reklamacji, udostępniony został kanał komunikacji telefonicznej.

W tym celu przetwarzamy: imię nazwisko, inne dane Użytkownika, numer telefonu, czas połączenia, wszelkie informacje podawane przez Użytkownika podczas rozmowy.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przez zapewnienie właściwej obsługi dla klientów, zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na kontakt drogą komunikacji elektronicznej, wynikająca z zainicjowania kontaktu i podania danych osobowych, a także nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu wysokiego poziomu obsługi klientów, udzieleniu odpowiedzi na zapytanie, przyjęcie i obsługa zgłoszenia reklamacyjnego, obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń, w tym dokumentowanie treści komunikacji.

Po zakończeniu kontaktu podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora w postaci wykorzystania do dalszej współpracy lub archiwizacji korespondencji do czasu utraty jej aktualności, a w uzasadnionych przypadkach na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości, w szczególności na potrzeby wykazania zgody użytkownika na kontakt i obrony przed potencjalnymi roszczeniami ze strony użytkownika.

Dane przechowywane będę przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, zapewnienie wsparcia, obsługę reklamacji, utrzymanie historii korespondencji, gdy będzie to wynikało z jej charakteru oraz przez czas niezbędny dla zapewnienia obrony przed roszczeniami.

Do obsługi i udzielania wsparcia klientom wykorzystujemy systemy obsługi zgłoszeń oraz pomocy zdalnej Jira Service Management firmy Atlassian, Inc. (reprezentant w UE Atlassian B.V.) https://www.atlassian.com/legal/privacy-policy

 1. Newsletter

W przypadku chęci zapisania się do newslettera, użytkownik przekazuje swój adres e-mail na formularzu zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, żeby zapisać się do newslettera.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu jego przesyłania na adres e-mail odbiorcy. Podstawą prawną ich przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) informowania o celach naszej działalności, problematyce związanej z informatyzacją działalności, której poświęcony jest newsletter i/lub naszych usługach i produktach oraz zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na otrzymywanie newslettera – treści o charakterze marketingowym drogą komunikacji elektronicznej (na wykorzystanie do tego celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych). wyrażona przez podanie adresu e-mail i zapisanie się na wysyłkę newslettera.

Odbiorca newslettera w każdej chwili może odwołać zgodę na subskrypcję przez klikniecie w link odwołujący zgodę umieszczony w newsletterze lub przez przesłanie emaila z odwołaniem subskrypcji na adres: [email protected] .

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej użytkownik zrezygnuje z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do natychmiastowego usunięcia danych z bazy Administratora. Dane użytkownika nadal będą przechowywane przez Administratora przez czas niezbędny w celu zapewnienia obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez użytkownika zgody na otrzymywanie newslettera, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

Odbiorcami przetwarzanych danych są dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 RODO.

 1. Rekrutacja pracowników

Na naszych stronach możesz złożyć aplikację w odpowiedzi na oferowane stanowiska pracy. Celem przetwarzania jest prowadzenie działań w celu zatrudnienia pracowników.

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są:

  1. działania przygotowawcze w celu zawarcia umowy – art. 6 ust 1 lit. b RODO;
  2. obowiązek prawny z przepisów prawa pracy.- art. 6 ust 1 lit. c RODO;
  3. prawnie uzasadniony interes – wybór kandydata odpowiadającego potrzebom pracodawcy, ochrona przed roszczeniami z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu – art. 6 ust 1 lit. f RODO;
  4. zgoda na udział w przyszłych rekrutacjach lub na przetwarzanie podanych danych przekraczających zakres określony w kodeksie pracy – art. 6 ust 1 lit. a RODO.

Przetwarzamy następujące dane osobowe kandydatów składających oferty pracy:

 • imię i nazwisko;
 • dane kontaktowe wskazane przez kandydata;
 • wykształcenie;
 • kwalifikacje zawodowe i umiejętności;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • oczekiwania finansowe;
 • inne dane umieszczone z własnej inicjatywy w ofercie przysłanej do Administratora.

Nie przekazujemy danych do państw trzecich ani nie udostępniamy ich innym administratorom bez zgody kandydata. Nie dokonujemy również profilowania skutkującego odejmowaniem zautomatyzowanych decyzji. W procesie obsługi procesu rekrutacji korzystamy z kont poczty w MS 365. Dane te mogą być przetwarzane na serwerach zlokalizowanych w USA. Korzystanie ze złożenia aplikacji przez portal LinkedIn wymaga posiadania konta na tym portalu. Dane te mogą być przetwarzane w USA.

Dane przetwarzamy przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jakim jest wybór i zatrudnienie pracownika. Dane usuwane są po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. W przypadku udzielonej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach lub ofert złożonych z własnej inicjatywy kandydata, bez ogłaszania naboru pracowników, w celu udziału w wielu przyszłych rekrutacjach, dane przetwarzamy przez okres, w którym może istnieć potrzeba zatrudnienia pracownika o określonych kwalifikacjach, zasadniczo jednak nie dłużej niż przez jeden rok. W celu ochrony przed roszczeniami z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu możemy przetwarzać dane przez czas niezbędny do obrony przed takimi roszczeniami, nie dłużej niż przez 3 lata.

 1. Marketing produktów i usług

W celu propagowania celów naszej działalności, oferowania naszych produktów, usług, pozyskiwania klientów, informowania klientów o nowych produktach i rozwiązaniach, prowadzimy marketing za pomocą poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, specjalistycznych portali branżowych i telefoniczny.

W tym celu kontaktujemy się z obecnymi i potencjalnymi klientami, zasadniczo będącymi firmami, instytucjami i osobami, które są lub mogą być profesjonalnie zainteresowane naszymi produktami i usługami. Przetwarzamy dane firm i osób reprezentujących firmy i inne podmioty, do których kierujemy oferty, lub osób w nich zatrudnionych.

Dane pozyskujemy bezpośrednio od naszych klientów, zapisów na naszej stronie internetowej, profili w mediach społecznościowych, kontaktów podczas różnego rodzaju targów i wydarzeń branżowych, szkoleń oraz z kontaktów osobistych i otrzymywanej korespondencji, od naszych partnerów lub z ogólnie dostępnych publicznie rejestrów i spisów.

W tym celu przetwarzamy imię, nazwisko, stanowisko, afiliację, branżę, adres pocztowy i/lub adres email, nr telefonu lub inne dane kontaktowe.

Dane te przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci przechowywania i wykorzystania pozyskanych danych naszych obecnych i potencjalnych klientów do celów marketingowych, utrzymywania z nimi relacji, propagowania naszej działalności, oferowania towarów, rozwiązań, usług naszych i naszych partnerów biznesowych, informowania o celach naszej działalności, nawiązywania i utrzymywania kontaktów handlowych, tworzenie baz kontaktów handlowych i marketingowych, prowadzenie analiz, w tym profilowanie klientów w celach marketingowych. Do prowadzenia takiej korespondencji, w szczególności skierowanej do podmiotów niebędących osobami prywatnymi, okazjonalnej i/lub związanej z bieżącą współpracą nie potrzebujemy zgody odbiorcy. Celem jest przesyłanie odbiorcom materiałów ukierunkowanych pod kątem zainteresowań i potencjalnych potrzeb, związanych z dotychczasową współpracą.

Dane te przetwarzamy także na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w przypadku odbiorców niepowiązanych z ITCenter lub będących osobami prywatnymi/fizycznymi, na sukcesywne otrzymywanie materiałów marketingowych środkami komunikacji elektronicznej i wykorzystywania do tego celu urządzeń telekomunikacyjnych (np. newsletterów).

Po zakończeniu kontaktu lub współpracy, podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby kontynuacji współpracy lub wykazania w przyszłości jej przebiegu, wykazania posiadania wymaganych zgód, obrony przed roszczeniami.

Dane będą przechowywane przez czas naszej współpracy do czasu, gdy nie będą dłużej potrzebne lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingowych, względnie cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz przez czas niezbędny dla zapewnienia obrony przed roszczeniami.

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas informacji o charakterze marketingowym, wyślij informację zwrotną z żądaniem zaprzestania takiej formy komunikacji lub wyślij e-maila z takim żądaniem na adres: [email protected]. Możesz przesłać nam również sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingowych.

Do tworzenia list kontaktów, list marketingowych, przechowywania korespondencji, zarządzania kontaktami, procesami marketingowymi itp. wykorzystujemy systemy CRM firmy Pipedrive OU, Estonia.

Do wysyłki korespondencji elektronicznej wykorzystujemy aplikację Microsoft Office 365.

 1. Profile i fanpage w mediach społecznościowych

 1. W celu propagowania naszej działalności, informowania o produktach i usługach, działaniach i organizowanych wydarzeniach, komunikowania się z Użytkownikami, przedstawiania naszch opinii i stanowisk, a także umożliwienia kontaktów i wymiany opinii z użytkownikami mediów społecznościowych prowadzimy nasze profile (ITCenter, helpme.pl) w mediach społecznościowych Facebook, LinkedIn, YouTube.
 2. Aby w pełni korzystać z tych mediów społecznościowych, w szczególności z komentowania naszych wpisów, prowadzenia dyskusji, rozpowszechniania naszych wpisów, obserwowania, polubienia itd. konieczne jest posiadanie konta (profilu) w tych mediach społecznościowych. W zakresie związanym z założeniem takiego konta i jego funkcjonowaniem, administratorami danych osobowych są odpowiednio Meta Platforms (Facebook), LinkedIn, Google (YouTube). Treści, w tym imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, informacje o profilu i informacje wynikające z aktywności, są dostępne dla innych użytkowników tych platform, a także są ogólnodostępne i mogą być przeglądane przez osoby niebędące użytkownikami konkretnej platformy.
 3. Prowadząc konta w mediach społecznościowych przetwarzamy dane udostępniane nam przez użytkowników tych mediów odwiedzających nasze profile, za pośrednictwem dostawców platform tych mediów społecznościowych.
 4. W wyniku funkcjonowania naszych profili przetwarzamy:
  1. dane osobowe otrzymane od użytkowników mediów społecznościowych dokonujących bezpośrednio wpisów, polecających wpisy itp.:
 • imię i nazwisko lub/i nick internetowy użytkownika,
 • jego zdjęcie profilowe lub awatar użytkownika,
 • inne dane publikowane przez użytkownika na jego profilu,
 • zdjęcia lub multimedia (mogące zawierać wizerunki innych osób) umieszczane przez odwiedzających w ramach relacji fanpage-użytkownik,
 • dane publikowane przez użytkowników dodających komentarze do naszych wpisów, które mogą zawierać dane osobowe.
 • Treść komunikacji prowadzonej przez aplikację Messenger, która może zawierać dane osobowe, jak np. email, numer telefonu itd.
  1. dane uzyskane od dostawcy medium społecznościowego,
 • imię i nazwisko lub/i nick internetowy użytkownika,
 • jego zdjęcie profilowe lub awatar użytkownika,
 • inne informacje profilowe zawarte w profilu użytkownika
 • Adres IP, informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzających udostępnione przez dostawców mediów społecznościowych.

Dane te przetwarzamy głównie przez dostęp do nich i zapoznanie się z nimi, komentowanie, polecanie, w związku z korzystaniem z naszych kont w mediach społecznościowych, zarządzaniem nimi i umieszczaniem osadzonych okien tych mediów na stronach internetowych ITCenter. Dane te możemy wykorzystywać do innych działań, w tym marketingowych, jeśli informacje lub wpisy pochodzą od przedstawicieli firm, które mogą być zainteresowane naszą ofertą lub jeśli osoby odwiedzające te media społecznościowe zainicjowały kontakt z nami w celach handlowych, nawiązania współpracy lub oferowania swoich produktów lub usług.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach informowania o działalności, jej promowania, korzystania ze statystyk dotyczących sposobu korzystania z naszych profili oraz przeciwdziałanie nadużyciom, jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. W przypadku danych osobowych naszych pracowników, współpracowników, partnerów biznesowych, klientów, w szczególności ich wizerunku, które umieszczamy w naszych profilach i wpisach, podstawą przetwarzania jest zgoda tych osób (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Informacje publikowane przez użytkowników dodających komentarze do wpisów, które mogą zawierać dane osobowe, dokonywane są na odpowiedzialność ich autorów. Osoba umieszczająca swoje dane osobowe w komentarzach i postach dodawanych na naszych profilach, poprzez swoje świadome działanie, wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas danych w tym zakresie. Jeśli taka osoba umieszcza dane osobowe innych osób, które nie pełnią funkcji publicznych lub nie są osobami publicznymi, obowiązana jest posiadać zgodę takich osób i czyni to na własną odpowiedzialność.
 4. Prosimy o nieprzekazywanie we wpisach informacji (danych osobowych) kwalifikowanych jako tzw. „dane wrażliwe”, w szczególności dotyczących innych osób niż autor wpisu lub komentarza. Podanie, przez dokonującego wpisu, takiej informacji o sobie, będziemy uważać za dobrowolne podanie tej informacji do publicznej wiadomości i udzielenie świadomej i wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych (art. 9 ust. 2 lit a oraz e RODO).
 5. Na uzasadnione żądanie osoby, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem osób pełniących funkcje publiczne i informacji dotyczących ich działalności publicznej, informacji zawartych w materiałach publicystycznych, dziennikarskich lub o podobnym charakterze, w ramach uzasadnionej realizacji prawa do wolności wypowiedzi lub w przypadku zauważenia naruszenia regulaminu danego medium społecznościowego, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, wpisy te będą usuwane.
 6. Twoje dane osobowe, przetwarzane w ramach korzystania z mediów społecznościowych jako osoby odwiedzające, komentujące itp. przetwarzane są przez okres funkcjonowania naszych profili oraz wynikający z regulaminów i polityk prywatności dostawców tych mediów i dlatego zasadniczo nie mamy wpływu na to, jak długo będą one przechowywane. W przypadku komunikacji przez Messengera, informacje przechowywane są przez czas ich przydatności lub do czasu wpłynięcia Twojego uzasadnionego żądania usunięcia danych. Okresowo dokonujemy przeglądu korespondencji i usuwamy korespondencję już nieprzydatną.
 7. W zakresie przetwarzania danych osobowych, na naszych profilach w mediach społecznościowych, powierzamy przetwarzanie danych osobowych dostawcom tych platform oraz w pozostałym zakresie podmiotom wymienionym w części ogólnej Polityki.
 8. W pewnym zakresie przetwarzania danych osobowych, w ramach korzystania z serwisów społecznościowych, zarówno na profilu Administratora jak i w wyniku stosowania wtyczek takich jak „Lubię to” lub niektórych instalowanych przez dostawcę plików cookies i związanych z tym analityk dokonywanych przez dostawcę serwisu, zachodzi współadministrowanie danymi osobowymi z tym dostawcą medium społecznościowego.

Współadministrowanie to polega na wspólnym korzystaniu, choć dla każdego ze współadministratorów w innym celu przetwarzania i zakresie, z wyników przetwarzania danych. Dla dostawcy medium społecznościowego będzie to m. in. wykorzystywanie zagregowanych danych statystycznych, uzyskiwanych dzięki takiemu przetwarzaniu danych, do celów dalszego wykorzystania, w tym komercjalizowania wyników tych opracowań, np. w zakresie targetowania reklam dla swoich klientów, zaś dla ITCenter uzyskiwanie informacji statystycznych, ukazujących sposób korzystania przez odwiedzających ze stron www i profili w mediach społecznościowych Administratora. W wyniku tego współadministrowania nie uzyskujemy informacji mogących zidentyfikować konkretną osobę.

 1. Ponieważ Meta Platforms (Facebook, LinkedIn, Google (YouTube) są podmiotami działającymi globalnie i posiadającymi serwery w USA, mogą przechowywać i przetwarzać część danych poza EOG. Firmy te stosują środki zapewniające odpowiedni poziom ochrony praw i wolności rezydentów EOG, w tym standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez KE.
 2. W ramach narzędzi udostępnianych nam w panelach administratora tych platform, mamy dostęp do anonimowych informacji statystycznych o sposobie korzystania przez różne grupy użytkowników np. z podziałem na dane geograficzne, demograficzne, płeć, wiek. Informacje te pozwalają nam poznać jak różne grupy użytkowników korzystają z naszego profilu, co pomaga go doskonalić. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez dostawców mediów społecznościowych można znaleźć pod tymi linkami podanymi poniżej w punkcie 15.

PLIKI COOKIES, NARZĘDZIA SPOŁECZNOŚCIOWE I LOGI SERWERA

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, oprogramowania sklepów internetowych oraz w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie Administrator danych używa plików cookie, które służą do udoskonalenia witryny serwisu internetowego pod kątem potrzeb użytkowników i zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania na stronie serwisu internetowego. Poniższe zapisy odnoszące się do cookies dotyczą także technologii o podobnym charakterze.

 1. Czym są pliki cookies?

  1. Witryny ITCenter używają cookies własnych i stron trzecich. Cookies (czyli tzw. „ciasteczka“) umożliwiają śledzenie częstotliwości odsłon i nawigacji na stronie. Są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. Informacje w nich zawarte mogą być odczytane przez serwer, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, przybliżonej lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów witryny / sklepu internetowego (pliki stron trzecich), które podlegają ich własnej polityce prywatności (np. Google, Facebook).
  2. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, ułatwienia korzystania z usług oraz optymalizacji stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika, umożliwiając ulepszenie struktury strony oraz jej zawartości.
  3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzi analitycznych, które rejestrują zachowanie użytkownika na stronie.
  4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań.
  1. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies):
  • Stałe pliki „cookies” – pozostają w pamięci urządzenia końcowego użytkownika, umożliwiając rozpoznanie podczas kolejnej wizyty w Serwisie internetowym, przez czas określony w ich parametrach albo do ich ręcznego usunięcia przez użytkownika, jeśli używana przeglądarka daje taką możliwość,
  • Sesyjne pliki „cookies” –pliki tymczasowe, pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki i są kasowane z dysku urządzenia.
  1. Wykorzystujemy pliki cookies o następujących funkcjach:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • „funkcjonalne” – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  1. ITCenter wykorzystuje własne pliki „cookies” w następujących celach:
  • Poprawne działanie, konfiguracja i ustawienie wybranych funkcji serwisów internetowych, zachowania personalizacji strony, ustawień języka
  • Optymalizacja struktury i zawartości stron internetowych oraz usług,
  • Inicjalizacja i uwierzytelnienie użytkownika w serwisach internetowych,
  • Utrzymanie sesji użytkownika po zalogowaniu do serwisów internetowych,
  • Gromadzenie anonimowych danych statystycznych,
  • Dostosowanie zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika,
  • Zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • Dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań,
  • Zapewnienie użytkownikom bezpieczeństwa korzystania z serwisów internetowych.
  1. ITCenter wykorzystuje zewnętrzne pliki „cookies” w następujących celach:
  • Gromadzenie anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem zewnętrznych narzędzi do analizy statystycznej (Google Analytics, Facebook Connect),
  • Prezentacja materiałów i treści reklamowych, w tym reklam dostosowanych do preferencji użytkowników (Google Adwords, Facebook),
  • Usprawnienie systemu komunikacji pomiędzy ITCenter a użytkownikami oraz umożliwienie uzyskania informacji z zakresu oferowanych przez ITCenter usług (Facebook Messenger).
  1. Użytkownikowi, przy pierwszym wejściu na stronę z konkretnej przeglądarki, zostanie wyświetlony baner z informacją o stosowanych przez strony cookies, umożliwiający udzielenie zgody (wybór zakresu) na cookies zapisywanych na jego urządzeniu. Do momentu zatwierdzenia wyboru (zgoda, odmowa lub indywidualny wybór), na urządzeniu instalowane są wyłącznie cookies niezbędne do działania podstawowych funkcji strony lub aplikacji. Odrzucenie cookies innych niż niezbędne może wpłynąć na gorsze działanie niektórych funkcjonalności strony lub niemożność korzystania z niektórych rozwiązań zastosowanych w aplikacji. Użytkownik w dowolnym momencie może zmienić ustawienia plików cookies i podobnych technologii klikając na ikonę „Ustawienia cookies” umieszczoną przy lewym marginesie strony. Niektóre aplikacje zapobiegające śledzeniu użytkownika, jak np. wtyczka Ghostery mogą blokować wyświetlanie tej ikony. Należy wówczas czasowo dezaktywować taką wtyczkę.
  2. Użytkownik może także dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawiona na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych serwisów.
  3. Pliki (cookies), z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcom.
  4. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta:
 1. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl
 2. Lista cookies wykorzystywanych w serwisie i na stronach ITCenter dostępna jest pod linkiem aplikacji zarządzającej Cookieyes. Aby zapoznać się z plikami cookies i podobnymi technologiami zastosowanymi na stronie, którą aktualnie odwiedzasz, kliknij na ikonę cookies umieszczoną przy lewym marginesie u dołu strony. Otworzy się okno aplikacji zarządzającej zgodami na użycie cookies. Klikając strzałkę przy danym rodzaju cookies uzyskasz informację o funkcjach zainstalowanych cookies i czasie ich działania na urządzeniu.
 1. Inne aplikacje i wtyczki używane w Serwisie i na stronach ITCenter

 1. Local Storage, Session Storage

Nasze serwisy korzystają także z technologii zwanej Local Storage. Local Storage to miejsce przechowywania informacji udostępnianych przez Twoją przeglądarkę. Dane te zapisywane są w pamięci przeglądarki osoby odwiedzającej naszą stronę.

Dane te są zachowywane w przeglądarce nawet po jej zamknięciu. Aplikacja ma dostęp do zapisanych informacji nawet wtedy, gdy użytkownik zdecyduje się później wrócić na naszą stronę, chyba, że wcześniej z poziomu ustawień przeglądarki zdecyduje się on na wyczyszczenie danych.

W odróżnieniu od cookies, dane zapisane w Local Storage nie są przesyłane przez przeglądarkę przy każdych odwiedzinach witryny. Zapisywane są tu np. Twoje wyszukania, tak aby po ponownym ich wpisaniu wyświetliły się w podpowiedzi i tym samym, aby Twoje wyszukanie było szybsze.

Local Storage przechowuje dane długotrwale, do momentu przywrócenia przez Ciebie ustawień domyślnych lub ręcznego usunięcia danych z pamięci podręcznej przeglądarki. Instrukcję znajdziesz powyżej lub w pasku menu każdej przeglądarki internetowej w sekcji „Pomoc”.

Stosujemy również “Session Storage”, działającą podobnie, lecz zapisującą informacje jedynie na czas trwania sesji

 1. Albacross

Stosujemy rozwiązania Albacross do analizy stron internetowych i technologię reklamową, marketingu B2B i generowania leadów. Albacross świadczy usługę Account Based Marketing, która umożliwia Klientowi okresowe wyświetlanie reklam w odpowiednich formatach w witrynach, umożliwiając aukcje reklam w czasie rzeczywistym. Firma Albacross opracowała i udostępnia także skrypt śledzący („Skrypt śledzący”), który po zintegrowaniu z witryną zbiera dane od osób odwiedzających witrynę klienta i identyfikuje związane z firmą osoby odwiedzające witrynę (tzw. usługa generowania leadów ). Albacross oferuje również inną usługę Albacross Reveal, która umożliwia identyfikację firm w czasie rzeczywistym za pomocą mapowania adresu IP na firmę za pomocą skryptu ujawniania stworzonego przez Albacross.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Albacross można uzyskać na stronie:
https://albacross.com/privacy-policy/

 1. Facebook Connect

Na stronie internetowej używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwis społecznościowy Facebook.

Wyświetlając stronę internetową zawierającą wtyczkę Facebooka, Twoja przeglądarka przesyła do administratora tego serwisu społecznościowego informację o odwiedzinach, żądaniu pobrania zawartości danego serwisu społecznościowego na naszą stronę.

Wtyczki gromadzą pewne informacje na Twój temat, takie jak identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez portal Facebook można uzyskać na stronie https://www.facebook.com/about/privacy

Więcej informacji znajduje się poniżej w punkcie o narzędziach społecznościowych.

 1. Pixel Facebooka

Strona internetowa używa tzw. „piksela” sieci społecznościowej Facebook na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO), polegającego na tworzeniu statystyk i ich analizie, w celu optymalizacji działań marketingowych własnych produktów i usług.

Piksel Facebooka pomaga Administratorowi analizować skuteczność ogłoszeń reklamowych na Facebooku do celów statystycznych i badania rynku, widząc, czy użytkownicy po kliknięciu reklamy na Facebooku zostali przekierowani na stronę internetową Administratora – tzw. „Conversion“.

Ponadto za pomocą piksela, Facebook ma możliwość wyznaczyć odwiedzających stronę internetową jak grupę docelową ogłoszeń – tzw. „Facebook-Ads”. Piksel Facebooka jest zainstalowany na stronie internetowej, aby Facebook-Ads mógł wyświetlać tylko takim użytkownikom Facebooka, którzy okazali też zainteresowanie ofertą internetową Administratora lub którzy wykazują określone cechy (np. zainteresowania określonymi tematami lub produktami, ustalonymi na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które Administrator przesyła do Facebooka – „tzw. „Custom Audiences”. Za pomocą piksela Facebooka, Administrator chce zapewnić, aby Facebook-Ads odpowiadał potencjalnemu zainteresowaniu użytkowników.

Pixel sieci społecznościowej Facebook administrowany jest przez Meta Platforms Ireland Ltd. Facebook wykorzystuje zatwierdzone, standardowe klauzule umowne KE oraz przystąpił do programu Ramy Prywatności UE-USA i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej.

Meta Platforms jest odrębnym administratorem danych osobowych użytkownika strony internetowej, który przetwarza dane użytkownika strony internetowej niezależnie od celów i podstaw prawnych przetwarzania, na których opiera się Administrator. Dane użytkownika strony internetowej będą przetwarzane przez Meta Platforms, w zależności od zaakceptowanych przez użytkownika strony internetowej regulaminów Facebooka i wyrażonych na rzecz Facebooka zgód.

W pewnym zakresie przetwarzania danych dochodzi do współadministrowania danych z Meta Platforms. Szerzej omówiliśmy to w punkcie 3.12 powyżej.

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu jego danych za pomocą pixela Facebooka na stronie internetowej przez odmowę instalacji cookies marketingowych dla naszej strony lub zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

 1. Google Analytics.

Strona internetowa używa narzędzia Google Analytics 4 na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO) polegającego na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu jej optymalizacji.

Plik cookie Google Analytics generuje informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej: typ/wersja przeglądarki, przybliżona delokalizacja używany system operacyjny, adres URL (strony odwiedzonej wcześniej), godzina wysłania zapytania na serwer, liczba użytkowników, statystyki sesji.

Google Analytics automatycznie gromadzi informacje o korzystaniu ze strony internetowej. Anonimizacja IP jest włączona domyślnie w Google Analytics 4. Tym samym, Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Mierzymy liczbę użytkowników strony, przybliżoną geolokalizację użytkowników, informacje o urządzeniach i typach przeglądarki użytkowników. Uzyskujemy statystyki sesji. Informacje te nie są kojarzone z konkretną osobą.

Informacje wygenerowane w plikach cookies użytkowników przebywających w EOG powinny być przechowywane na serwerach zlokalizowanych w EOG, pozostałe są wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Informacje te są również przekazywane osobom trzecim, o ile jest to wymagane prawem lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie. Dane opracowane statystycznie są usuwane w Google Analytics po 14 miesiącach. W raportach sporządzonych na podstawie Google Analytics nie znajduje się żadne odniesienie do osoby. Używamy Google Analytics 4 tylko po wyrażeniu przez Państwa zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Użytkownik może wyłączyć aktywność mierzoną przez Google Analytics instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ lub
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl .

 1. Google Tag Manager

Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager, w celu obserwowania prowadzonych przez nas kampanii reklamowych oraz sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszych stron. Działania te realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, marketingu własnych produktów lub usług oraz optymalizacji naszych stron internetowych.

Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimizowanego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach, kontrolowanie efektywności tych reklam oraz inne działania związane z kontrolą Twojego zachowania na stronie.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli będziesz zalogowany w serwisie Google podczas wizyty na naszej stronie internetowej, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Twoje dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com . Ponadto, w ramach ustawień plików cookies z poziomu naszej strony możesz wyłączyć wykorzystywanie plików cookies na potrzeby remarketingu.

Ze szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Tag Manager, można zapoznać się w Polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy .

 1. Remarketing dynamiczny Google

Korzystamy z funkcji remarketingu lub „podobnych grup docelowych”. Funkcja ta służy do analizy zachowań i zainteresowań odwiedzających. Google używa plików cookie do przeprowadzania analizy użytkowania strony internetowej, która stanowi podstawę do tworzenia reklam opartych na zainteresowaniach. Pliki cookie są wykorzystywane do rejestrowania wizyt na stronie internetowej oraz anonimowych danych dotyczących korzystania z niej. Nie są przechowywane żadne dane osobowe osób odwiedzających stronę. Jeśli następnie odwiedzą Państwo inną witrynę w sieci Google Display Network, zostaną Państwu wyświetlone reklamy, które z dużym prawdopodobieństwem uwzględniają wcześniej odwiedzane obszary produktów i informacji.

Celem remarketingu dynamicznego Google jest kierowanie reklam do osób odwiedzających stronę internetową poprzez wyświetlanie spersonalizowanych, opartych na zainteresowaniach reklam osobom odwiedzającym stronę internetową dostawcy, gdy odwiedzają oni inne strony w sieci Google Display Network. Mogą Państwo na stałe wyłączyć stosowanie plików cookie przez Google, klikając poniższy link oraz pobierając i instalując udostępnioną tam wtyczkę: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=pl

Można również wyłączyć stosowanie plików cookie przez podmioty zewnętrzne, odwiedzając stronę dezaktywacji Network Advertising Initiative pod adresem https://www.networkadvertising.org/choices/ i stosując się do podanych tam dalszych informacji dotyczących rezygnacji. Więcej informacji na temat remarketingu Google i związanego z nim oświadczenia o ochronie danych osobowych można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads

Odbiorca danych: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland oraz Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podstawą prawną przekazania danych do USA są standardowe klauzule umowne UE.

 1. DoubleClick (Google Marketing Platform)

Korzystamy z usługi oferowanej przez Google, by wyświetlać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb. Pliki cookies, które używamy w tym celu, nie zawierają danych osobowych. Twój adres IP zostanie wykorzystany do ich wygenerowania. Pliki cookies DoubleClick wykorzystują numer identyfikacyjny przyporządkowany do Twojej przeglądarki by sprawdzić reklamy pojawiające się na Twoim ekranie i te, które Ci odpowiadają. Pozwala to firmie Google i jej partnerom na wyświetlanie reklam w oparciu o poprzednie wizyty na stronach internetowych naszych lub innych. Google przesyła informacje zebrane przez pliki cookie DoubleClick na serwerze i tam je przechowuje.

Google przekazuje dane stronom trzecim jedynie w związku z regulacjami prawnymi bądź w ramach zleconego przetwarzania danych. Google nie zestawia Twoich danych z innymi danymi zgromadzonymi przez Google. Możesz zrezygnować z obsługi plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce.

Możesz na stałe wyłączyć plik cookie DoubleClick, zmieniając ustawienia przeglądarki lub z pomocą wtyczki do przeglądarki. Dzięki tej wtyczce ustawienia dotyczące wyłączonych plików cookie zostaną zachowane nawet po usunięciu wszystkich plików cookie. Wtyczkę do przeglądarki umożliwiającą wyłączenie plików cookie DoubleClick na stałe znajduje się pod adresem: https://support.google.com/ads/answer/7395996

 1. Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych stosujemy funkcję „Google reCAPTCHA”

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie czy dane wprowadzane na naszych stronach internetowych (np. w formularzach kontaktowych) są wpisywane przez człowieka czy przez program automatyczny. ReCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie w momencie wejścia osoby odwiedzającej na stronę internetową.

W celach analitycznych reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego na stronie internetowej lub ruchy myszką wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google. Analizy reCAPTCHA prowadzone są całkowicie w tle. Osoby odwiedzające stronę nie są informowane o tym, że przeprowadzana jest analiza.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu ochrony przed spamem i zautomatyzowanymi atakami hackerskimi.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć pod linkiem:
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

 1. Google Fonts

Do jednolitej prezentacji czcionek używamy tzw. fontów internetowych dostarczanych przez Google. Po wywołaniu naszej strony www, Twoja przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać wybrane przez nas rodzaje czcionek i teksty zawarte na stronie. W tym celu, używana przez Ciebie przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. W konsekwencji Google dowiaduje się, że na Twoim urządzeniu o unikatowym identyfikatorze wywołana została nasza strona internetowa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na spójnej i atrakcyjnej prezentacji naszej strony online, przy wykorzystaniu czcionek internetowych Google Fonts.

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby czcionki nie były ładowane przez serwery Google (na przykład instalując dodatki). Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek Google lub blokujesz dostęp do serwerów Google, tekst zostanie wyświetlony przy użyciu standardowej czcionki systemowej. Jednak wtedy nasza strona internetowa może nie być już zgodna z naszym projektem ekranu.

Więcej informacji o usługach Google można znaleźć w Polityce prywatności tej firmy: https://www.google.com/policies/privacy/

 1. Hubspot.

Do naszych działań marketingowych online stosujemy HubSpot. HubSpot jest producentem oprogramowania z USA z oddziałem w Irlandii.

Jest to zintegrowane oprogramowanie, zawierające również CRM, którego używamy do pokrycia różnych aspektów naszego marketingu online. Należą do nich między innymi:

marketing elektroniczny (Social Media Publishing & Reporting, raportowanie (np. źródła ruchu, dostępu itp.), zarządzanie kontaktami, umawianie spotkań , strony docelowe i formularze kontaktowe. Wykorzystujemy narzędzie analizy behawioralnej HubSpot, służące do automatyzacji marketingu. Ciasteczko przechowuje identyfikator użytkownika służący do monitorowania konkretnych wizyt użytkowników i ich aktywności, powiązanych z konkretnymi danymi o użytkowniku np. adres e-mail. Ciasteczko pozwala kojarzyć dane zgromadzone na równych stronach Dostawcy np. subdomeny.

Informacje są przechowywane na serwerach naszego partnera w zakresie oprogramowania, firmy HubSpot. Możemy z nich korzystać, aby kontaktować się z odwiedzającymi naszą stronę internetową i ustalać, jakie usługi naszej firmy są dla nich interesujące. Zebrane informacje wykorzystujemy wyłącznie do optymalizacji naszych działań marketingowych.

Podstawą prawną do korzystania z usług HubSpot jest nasz uzasadniony interes, optymalizacja naszych działań marketingowych i poprawa jakości naszych usług na stronie internetowej. HubSpot wykorzystuje zatwierdzone, standardowe klauzule umowne KE by zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat przepisów dotyczących ochrony danych firmy HubSpot https://legal.hubspot.com/privacy-policy .

 1. YouTube

Nasza strona wykorzystuje wtyczki z serwisu YouTube prowadzonego przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy klikniesz na osadzone okno z filmem z naszego profilu Youtube uruchamiasz wtyczkę YouTube. Nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Przy tym do serwera YouTube przekazywana jest informacja, które z naszych stron odwiedzasz.

Jeśli jesteś zalogowany(-a) na swoim koncie YouTube, zezwalasz serwisowi YouTube na przyporządkowanie Twoich zachowań związanych z przeglądaniem stron bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się wcześniej z konta YouTube.

Do czasu kliknięcia osadzonego filmu, YouTube nie instaluje cookies w przeglądarce użytkownika. Jednakże po kliknięciu i uruchomieniu odtwarzania filmu YouTube zapisuje dane w pamięci podręcznej, przechowywaniu lokalnym, sesyjnym, pamięci masowej baz danych, wykorzystując “Local storage” (zapisywane przez https://www.youtube-nocookie.com).

YouTube jest wykorzystywany w celu prezentacji naszych materiałów informacyjnych online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników znajdziesz w Polityce prywatności YouTube pod adresem:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl .

 1. Cloudflare

Korzystamy z Cloudflare w celu poprawy bezpieczeństwa strony internetowej, jej optymalizacji i zmniejszenia wykorzystania przepustowości. Jest to usługa proxy pośrednicząca między hostingiem a użytkownikiem. Przyspiesza ona i zabezpiecza Twoją komunikację z portalem przed atakami DDOS. Cloudflare jako pośrednik, ma dostęp do części przesyłanych danych. Na bieżąco zapobiega atakom na portal i przeciwdziała wyciekom informacji. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Cloudflare, która może wykorzystywać informacje przechowywane w plikach cookies dla własnych celów marketingowych, na co nie mamy wpływu. Cloudflare zapewnia o anonimowości informacji gromadzonych w ramach plików cookies. Korzysta z serwerów w Europie, część danych może jednak być przekazywana do serwerów w innych częściach świata, głównie w USA.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych można znaleźć w polityce prywatności Cloudflare: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

 1. Cookieyes

Cookieyes jest usługą zarządzania zgodami. Jest wykorzystywana na stronie internetowej jako podmiot przetwarzający w celu zarządzania zgodami użytkownika na stosowanie technik analitycznych, marketingowych i śledzących na stronie internetowej, takich jak cookies i inne technologie opisane w tej części Polityki prywatności. Pozwala na ustawienie zgód na stosowanie tych technik, innych niż niezbędne do działania podstawowych funkcji strony lub aplikacji, jeszcze przed wejściem na stronę, zapamiętanie tych ustawień i zgód lub zmianę tych ustawień w dowolnej chwili.

Wykorzystuje w tym celu cookies i pixele. Przetwarza dane: informacje o opcjach zatwierdzenia i rezygnacji, referencyjny URL, agent użytkownika, ustawienia użytkownika, ID zgody, czas wyrażenia zgody, rodzaj zgody, wersja szablonu, język banerów, adres IP, lokalizacja geograficzna.

Podstawą przetwarzania danych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), zapewnienia, aby użycie technologii śledzących użytkownika mogło być użyte wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody.

Dane przetwarzane są w UE przez czas wynikający z cookies zapisanych na urządzeniach, czas wymagany na wykazanie udzielonych zgód.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych można znaleźć w polityce prywatności:
https://www.cookieyes.com/privacy-policy/

 1. Wtyczki narzędzi społecznościowych.

Na naszych stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, LinkedIn, YouTube. Podstawą prawną dla wykorzystywania wtyczek jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Na stronie umieszczone są ikony Facebook , LinkedIn, YouTube z linkami do wtyczek usługodawców Kliknięcie powoduje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów, serwisów społecznościowych (usługodawców). Jeśli nie klikniesz na te ikony, wtyczki pozostają nieaktywne i do czasu ich kliknięcia nie przekazują żadnych danych dostawcom tych serwisów.

Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana

Jeśli zalogowałaś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Nie mamy wpływu ani na gromadzone dane oraz procesy przetwarzania danych, ani nie jest nam znany pełny zakres gromadzenia danych, ich usuwania, celów przetwarzania i okresów przechowywania. Dostawca wtyczki zapisuje zgromadzone dane w postaci profilu użytkowania i wykorzystuje je w celach reklamowych, badania rynku lub optymalizacji swojej witryny internetowej pod kątem preferencji użytkowników.

Taka analiza (także użytkowników niezalogowanych do usługi dostawcy wtyczki) jest dokonywana w celu dostosowania reklam do zainteresowań użytkowników oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o aktywnościach na naszej witrynie. Użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkowników, przy czym w celu realizacji tego prawa powinien zwrócić się do dostawcy wtyczki.

Przez stosowanie wtyczek oferujemy użytkownikom możliwość interakcji z serwisami społecznościowymi i innymi użytkownikami, co pozwala nam ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej atrakcyjną. dla użytkownika

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

 1. Linki do stron trzecich, osadzone treści innych stron.

Na naszych stronach internetowych mogą być zastosowane linki do stron trzecich. ITCenter nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie na tych stronach danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z politykami prywatności na tych stronach przed korzystaniem z nich i podawaniem na nich danych osobowych.

Na naszych stronach możemy stosować także osadzone treści innych stron, np. materiały video. Korzystanie z materiałów osadzonych na stronie wiąże się z przekazywaniem danych, takich jak Twoje IP, dane urządzenia, z którego korzystasz, systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej itp. na strony dostawców tych materiałów, tak jak korzystanie z takiej strony.

 1. Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona i zapisywaniem ich w logach serwera. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.

Logi zawierają: czas nadejścia zapytania; czas wysłania odpowiedzi; nazwę stacji klienta; informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http; adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika w przypadku, gdy przejście do strony internetowej nastąpiło przez odnośnik; informacje o przeglądarce użytkownika informacje o systemie operacyjnym i jego interfejsie, przeglądarce użytkownika, jej języku i wersji; adresie IP

 1. Partnerzy – odbiorcy danych i podmioty przetwarzające

Dane Użytkownika mogą być przetwarzane przez dostawców usług i technologii i podwykonawców i partnerów Administratora, czyli podmioty, z których usług Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu usług na rzecz Użytkownika lub stosuje dostarczone przez nie narzędzia informatyczne, tj.:

Bezpieczeństwo danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

Stosujemy między innymi następujące środki zapewniające bezpieczeństwo:

 • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
 • zabezpieczenia przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 • dopuszczamy do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające wydane przez nas upoważnienie,
 • zapewnienie kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych i prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • zapewnienie, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych lub podmioty dokonujące przetwarzania w naszym imieniu zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
 • prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
 • zapewnienie, aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zabezpieczone zgodnie z przyjętymi w branży standardami. Nasza infrastruktura umieszczona jest w centrach przetwarzania danych stosujących najwyższe standardy bezpieczeństwa, a połączenia z użytkownikami zdalnymi, w tym z aplikacjami użytkowników są odpowiednio zabezpieczone i szyfrowane,
 • W komunikacji z naszymi witrynami www, sklepami itd. stosujemy bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w przypadku, gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały z rozwoju funkcjonalności aplikacji, postępu technologicznego, zmiany stosownych przepisów prawa lub zmian w zakresie przetwarzania danych przez Administratora.

 

Data publikacji Polityki Prywatności: 14.05.2024 r.

 

Krótko o nas

Spółka informatyczna. Na rynku od 1997 roku. Specjalizacja w IT dla biznesu.

Stały rozwój kompetencji i przekrojowe doświadczenie w produkcji, integracji, wdrażaniu oraz utrzymaniu w ruchu rozwiązań informatycznych dla Średnich Przedsiębiorstw.

Jesteśmy ekspertami w Transformacji Cyfrowej.

Kompetentni, operatywni, skuteczni.

Rozumiemy Twój biznes - sprawdź nas.


Rozwiązania dla Twojego sukcesu.

Jak nas znaleźć

ITCenter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. L. Kondratowicza 37
03-285 Warszawa
Zobacz na mapie

KRS: 0000779010
NIP: 9512481556

© ITCenter 2021      Projekt i wykonanie ITCenter