CTA

Nowoczesna gospodarka magazynowa wymaga informatycznego wspomagania procesów logistycznych. System magazynowy WMS koordynuje operacje magazynowe i monitoruje zdarzenia mające wpływ na ich przebieg. Na poziomie operacyjnym i zarządczym optymalizuje procesy, kontroluje ich poprawność, zwiększa wydajność i ogranicza koszty. WMS to elastyczne rozwiązanie, które dopasowujemy do specyfiki Twojego przedsiębiorstwa i zintegrujemy z jego systemem ERP.

Oferujemy system ITC WMS, który usprawni obsługę gospodarki magazynowej. Nasze rozwiązanie znacząco zautomatyzuje prace magazynierów, zoptymalizuje i przyspieszy procesy magazynowe, a także skontroluje poprawność wykonywanych działań przez pracowników. System stanowi doskonałe rozwiązanie dla średnich przedsiębiorstwa produkcyjnych oraz handlowych oczekujących optymalizacji procesów logistycznych poprzez systemowe wspomaganie operacji magazynowych.

optymalizuje procesy logistyczne, polepsza jakość obsługi klienta, zwiększa efektywność pracy magazynu

ITC WMS składa się z modułów:

System magazynowy ITC WMS spełnia wszystkie najważniejsze funkcje, których wymagamy od tego typu rozwiązań. Umożliwia rozbudowę, która zasadniczo wpływa na efektywniejsze zarządzanie magazynem. System wspiera następujące operacje:

Operacje podstawowe Operacje dodatkowe Operacje specjalistyczne
przyjęcie surowców paletyzacja automatyczna przyjęcie z produkcji
przyjęcie wyrobów gotowych przesunięcie towaru konsygnacja
przyjęcie towarów handlowych weryfikacja (sprawdzenie informacji o produkcie) co-packing
kontrola ilościowa i jakościowa etykietowanie (drukowanie seryjne)  
wydania aplikowanie etykiet  
wysyłka    
przesunięcia magazynowe    
zwroty    
inwentaryzacja (spis z natury)    
Funkcjonalności Systemu WMS - przeczytaj poniżej lub

Operacje magazynowe umożliwia scentralizowanie kontroli nad operacjami magazynowymi w czasie rzeczywistym

stan magazynu umożliwia optymalizację stanów magazynowych

konsolidacja zadań skraca czas realizacji operacji magazynowych

zarządzanie towarami pozwala śledzić numery partii i nośników

kontrola jakości towarów kontroluje daty produkcji, ważności oraz przyjęcia

dodatkowe informacje dostarcza informacji niedostępnych w systemach ERP

powierzchnia magazynowa polepsza wykorzystanie przestrzeni magazynowej

redukcja błędów eliminuje błędy zmniejsza ilość popełnianych błędów przez pracowników na wszystkich etapach procesu

nowi pracownicy upraszcza wdrożenie nowych pracowników do magazynu

kontrola pracy czuwa nad jakością pracy magazynu i parametrami wydajnościowymi – monitoring procesów

terminale radiowe integruje operacje na radio terminalach z aplikacją centralną

PRZYJĘCIE TOWARU EASY PRO PRO+
przyjęcia na podstawie awizacji (ZD w WFM) oraz bez awizacji (do bufora WFM)
kontrola asortymentu, ilości, LOT, BB poprzez skanowanie lub wybór z listy
przeliczanie jednostek: palety/warstwy/kartony/sztuki
zliczanie ilości jednostkowych/zbiorczych
odczyt kodów wagowych i sumowanie
możliwość uzupełniania brakujących informacji
uzupełnianie atrybutów (weryfikacja jakościowa)
przyjmowanie nośników jednorodnych i MIX
wydruk etykiet GS1 dla nośników jednorodnych
generowanie nośnika własnego podczas przyjęcia (przypisanie produktu do palety)
obsługa kodów kreskowych: EAN/CODE128/I2OF5/UPCA sztukowe/wagowe/paletowe/własne
wydruk etykiety identyfikacyjnej magazynowej na opakowanie zbiorcze lub jednostkowe (obsługa seryjnego etykietowania podczas przyjęcia – każda zamknięta pozycja automatycznie wywołuje wydruk)
przypisanie lokalizacji magazynowej automatyczne lub przez operatora
generowania własnego numeru serii lub BB podczas przyjęcia
tworzenie dyspozycji PZ WMS oraz aktualizacja informacji na dokumencie ZD tj. modyfikacja ilości na rzeczywiste, dodanie numeru palety/kartonu, innego opakowania zbiorczego, modyfikacja BB oraz LOT
podgląd w czasie rzeczywistym stanu realizacji dyspozycji
przyjęcie towaru z wygenerowaniem nośników i przypisaniem lokalizacji magazynowej lub bez  
przydział lokacji magazynowych: - operator - system – simple address  
system near pick    
system multi-load    
system bulk    
system invalid quality    
tworzenie automatycznych dyspozycji transportowych (rozdział fazy przyjęcia od zmagazynowania)    
automatyczna alokacja lokalizacji magazynowych pod awizowane przyjęcie    
tworzenie automatycznych dyspozycji przepakowania na podstawie przyjęcia    
cross docking    
WYDANIE TOWARU EASY PRO PRO+
wydanie na podstawie ZO tworzonego w WFM stanowiącego awizację
obsługa numerów serii i dat przydatności (BB) podczas awizacji i wydania
ZO automatycznie dostępne w WMS
uruchomienie zbiórki z poziomu WFM lub WMS (np. odroczone w czasie) ręczne lub według harmonogramu
tworzenie zadań wysyłkowych (kilka wysyłek jako 1 zadanie), przypisywania priorytetów oraz dat aktywacji
zbiórka pod zamówienie lub według asortymentu (obsługa trasy)
kontrola asortymentu, ilości, numeru serii, BB oraz innych atrybutów
obsługa kodów kreskowych: EAN/CODE128/I2OF5/UPCA sztukowe/wagowe/paletowe/własne
składanie/pakowanie podczas zbiórki, tj. tworzenie i przypisywanie do palet
automatyczne lub ręczne tworzenie dyspozycji, weryfikacji wybranych/wszystkich palet [WP] i obsługa procesu weryfikacji palety jako pojedynczej dyspozycji lub zadania
wydanie proste – realizowane przez operatora radio-terminala – tworzące specyfikację do bufora dokumentu magazynowego
podgląd w czasie rzeczywistym stanu realizacji dyspozycji
aktualizacja dokumentu ZO/WZ o dane uzyskane podczas przyjęcia np. rzeczywiste BB, ilości  
planowanie wysyłek i rezerwacji produktu z poziomu WMS, w tym wskazanie np. konkretnej palety  
elastyczne zarządzania wysyłkami, tworzenie zadań, przekazywanie ich do realizacji, drukowanie listy – automatyczna aktualizacja stanu zadań  
weryfikacja palet po wykonaniu dokumentu WZ  
pre-paletyzacja na etapie tworzenia dokumentu wydania WMS (obliczanie według danych logistycznych, ilości palet/warstw/opakowań zbiorczych, jednostkowych, w tym konfiguracji palet niepełnych)    
realizacja zbiórki automatycznej na podstawie wybranych ZO w trybie metoda: multi order, multi client picking, pick by item, kompletacja falowa    
tworzenie dokumentu wydania na podstawie indywidualnej strategii kompletacji towaru dla kontrahenta w podziale na pozycje asortymentowe np. FIFO, LIFO, FEFO    
warunki dostawy (możliwość aktualizacji dokumentu w ERP)    
TRANSPORT EASY PRO PRO+
planowanie wysyłki niezależne lub jako część trasy
drukowanie listy załadunkowej dla wybranych nośników, zbiórek, tras
tworzenie zaawansowanych wydań na podstawie list kompletacyjnych    
ustalenie miejsca i kolejności załadunków wysyłek    
nadzór nad kolejnością załadunku nośników    
wyznaczanie doku załadunkowego    
automatyczny przydział zadań załadunkowych użytkownikom    
reguły łączenia wydań i przyporządkowywania do wysyłek    
eksport danych o wysyłce do systemu przewoźnika np. Fedex (automatyczna generacja listu przewozowego)    
PRZEPAKOWANIA EASY PRO PRO+
rozchód wewnętrzny określonej partii asortymentu i przyjęcie wewnętrzne tego asortymentu ze zmienionymi własnościami np. jednostką (rozchód kartonu, przyjęcie sztuk; rozchód wagi zbiorczej, przyjęcie w wadze egzemplarzowej/jednostkowej) – operacja skutkuje powstaniem odpowiednich dokumentów WMS oraz w ERP  
ETYKIETOWANIE JEDNOSTKOWE I APLIKACJA ETYKIET EASY PRO PRO+
drukowanie etykiet produktowych na opakowania handlowe lub zbiorcze według wzoru
tworzenie zadania powiązanego – aplikacja etykiet na produktach z określonej partii / nośnika
ww. czynności realizowane jako zadanie
drukowanie informacji o dacie przydatności, numerze serii, producencie na istniejących już etykietach indywidualnie dla każdego produktu  
PRZESUNIĘCIA MAGAZYNOWE EASY PRO PRO+
obsługa przesunięć międzymagazynowych na podstawie dokumentu MM, tj. wydanie z MW, przyjęcie na MP, potwierdzenie MP odłożonego w czasie, zmiana statusu MP
przesunięcia realizowane pomiędzy magazynami systemu ERP na podstawie dokumentów z systemu ERP
PRZESUNIĘCIA TOWARU EASY PRO PRO+
przesuwanie nośników pomiędzy lokacjami (np. konsolidacja)  
przesuwanie wybranego towaru pomiędzy nośnikami  
inicjowanie z poziomu aplikacji Manager oraz z poziomu aplikacji Mobile  
ZWROTY EASY PRO PRO+
generowanie dokumentów zwrotu WMS (wraz z ustaleniem powodu zwrotu dla dokumentu lub poszczególnych pozycji z centralnie zarządzanego słownika) i zapis do bufora systemu ERP
obsługa zwrotów awizowanych, etapowa walidacja zwrotu  
INWENTARYZACJA EASY PRO PRO+
spis z natury asortymentu (ilość wraz z wszystkimi obsługiwanymi własnościami) do bufora dokumentu magazynowego
porównanie ze stanem z systemu ERP
raport dokonanego spisu w układzie było | jest | różnica +/-
spis realizowany w całym magazynie lub jego części po lokalizacjach (w wybranych lokalizacjach lub zakresie]  
realizacja spisu przez wiele komisji  
raport inwentaryzacyjny w podziale na komisje  
SYSTEM LOKALIZACJI MAGAZYNOWYCH EASY PRO PRO+
śledzenie nośników magazynowych od wejścia do opuszczenia magazynu  
historia lokacji magazynowych  
przeglądanie % zajętości i statusu miejsc magazynowych, w ujęciu blokowym  
optymalizacja składowania w regałach typu drive-in oraz blokach na posadzce poprzez wyszukiwanie identycznych towarów (również pod względem nr serii czy daty przydatności) i tworzenie zleceń konsolidujących  
blokowanie obiektów logistycznych np. obszaru, miejsca, nośnika  
FUNKCJONALNOŚCI DODATKOWE EASY PRO PRO+
obsługa drukowania etykiety SSCC (mieszana, jednorodna), numerator SSCC, edycja zawartości palety, specyfikacja palety dla palet MIX, wydruk na żądanie
porównywarka dokumentów WFM – WMS – szybka optyczna kontrola zgodności i automatyczna analiza rozbieżności pomiędzy dokumentami
ewidencja zdarzeń: kto, kiedy tworzył zlecenie, kto je obsługiwał (z obsługą na poziomie 1 skanu dla 1 pozycji)
benchmarkowanie operacji na poziomie każdego ogniwa procesu: czas od utworzenia do zakończenia zadania, błędy systemowe, operator
komunikator – dwukierunkowa wysyłka informacji oraz powiadomień do aplikacji WMS Mobile / PDA
kompleksowa/ konfigurowalna wdrożeniowo obsługa statusów umożliwiająca dopasowanie procesu logistycznego WMS do komunikacji z zewnętrznym systemem ERP
rejestr opakowań np. palet – przypisywanie opakowań do asortymentu, prowadzenie ich ewidencji oraz rejestrowania podczas operacji przyjęcia i wydania  
raportowanie statystyk systemowych, porównanie pracy operatorów  
FUNKCJONALNOŚCI ADMINISTRACYJNE EASY PRO PRO+
wyświetlanie w czasie rzeczywistym informacji o aktywności radio terminali i ich statusie
centralna aktualizacja aplikacji WMS Mobile na radio terminalach w trakcie ładowania aplikacji
centralna aktualizacja aplikacji WMS Manager
wszystkie komponenty komunikacyjne pracują w trybie usługi systemu Windows i posiadają swoje kontrolujące GUI
rejestracja i konfiguracja wszystkich drukarek z WMS Manager

Szukaj na stronie

Krótko o nas

Spółka informatyczna. Od 22 lat na rynku. Specjalizacja w IT dla biznesu.

Stały rozwój kompetencji i przekrojowe doświadczenie w produkcji, integracji, wdrażaniu oraz utrzymaniu w ruchu rozwiązań informatycznych dla Średnich Przedsiębiorstw.

Kompetentni, operatywni, skuteczni.

Sprawdź nas.


Rozwiązania dla Twojego sukcesu.

Jak nas znaleźć

ITCenter Sp. z o.o. Sp. k.
ul. E. Romera 10
02-784 Warszawa
Zobacz na mapie

Oddział Białystok
ul. Warszawska 14
15-063 Białystok
Zobacz na mapie

KRS: 0000779010
NIP: 9512481556

Polityka prywatności
Nota prawna

gowork
© ITCenter 2018      Projekt i wykonanie ITCenter
Wersja na komputer
Scroll Up